Dažniausiai užduodami klausimai

Čia rasite dažniausiai užduodamus klausimus su atsakymais. Jei nerasite atsakymo į jums rūpimą klausimą, galite užduoti savo klausimą čia.

 

  1. 1.     Kokios buvo pagrindinės krizės priežastys?

Pagrindiniai aspektai, dėl kurių buvo kritikuojama savita

bendruomenės charizma :

  • Lankstus priėmimas į bendruomenę ; bet « perdaug silpnų, nebrandžių seserų »
  • Kontempliatyvus gyvenimas be klauzūros : « nenormalu, seserys neturi išeiti iš vienuolyno ».
  • Gili formacija: « perdaug filosofijos; proto, o ne širdies, formavimas ».

Broliai ir Apaštališkosios seserys nesutiko, kad Sesuo Alix būtų pripažinta antrąja įkūrėja. Generinis brolių bendruomenės prioras norėjo, kad Šv. Jono šeima, iki tol sudaryta iš trijų savarankiškų šakų, taptų viena juridine organizacija, kurios moderatoriumi būtų būtent jis. Kontempliatyviosios seserys nepritarė šiam projektui, kadangi bendruomenės Įkūrėjas visada pasisakė už nepriklausomą kiekvienos šakos valdymą. Kardinolas Barbarin (Kongregacijos ordinaras) projektą vertino palankiai. Jį palaikė keletas (mažiau nei 20) seserų, kurios norėjo sugrįžti prie « labiau tradicinės » charizmos.

 

2. Ar galima Seserį Alix laikyti įkūrėja ?

Įkūrėja minima bendruomenės Konstitucijose (173 str. §4), kurias 2004 metų birželio 2 d. patvirtino Kardinolas Barbarin. Sesuo Alix Parmentier minima kaip antroji įkūrėja (co-fondatrice). Šį faktą patvirtino ir Kardinolas Barbarin  2009 m. rugsėjo 27 d.

 

3. Kaip pasikeitė 150 seserų situacija po 2013 m. sausio mėn. įsako?

Be išankstinio perspėjimo iš seserų buvo atimtas kanoninis statusas, sveikatos draudimas, materialinė pagalba. Seserys paverstos pasaulietėmis. Spaudoje apie tai nebuvo kalbama.

 

4. Kodėl seserys išvyko į Meksiką?

2009-10 m. gruodžio ir sausio mėn. dalis seserų paprašė leidimo išvykti į Meksiką, norėdamos pasitraukti. Seserys pastebėjo, kad bendruomenės valdymas įgauna naują kryptį ir kad dialogas su naująja bendruomenės valdyba yra beveik neįmanomas. Kiti bendruomenės nariai jų nepalaikė, o kartais netgi smerkė. 

 

Keletas faktų:

2009 gruodžio 27 d. Mgr Raùl Vera Lopez, Saltillo Meksikoje vyskupas, sutinka priimti savo diocezijoje 4 seseris ir visas, kurios to norės. 2010 sausio mėn. kai kurioms seserims leidžiama savo noru palikti Institutą. Jos išvyksta į Meksiką, kur Saltillo vyskupas Mgr Raùl Vera Lopez joms pažada savo paramą. Jomis bematant paseka daugiau nei 100 seserų. (galite paskaityti Mgr Raùl laišką). 2010 vasario 28 d. Kardinolas Rodé, nerimaudamas dėl Instituto susiskaldymo, atšaukia iš tremties  4 seseris ir pažada surengti amžinųjų profesių Asamblėją, savo ruožtu reikalaudamas, kad visos seserys sugrįžtų į Kongregaciją. Seserys paklūsta.

 

5. Kodėl įsakas teigia, kad Šv. Jono ir Šv. Dominyko seserys nepakluso ?

Įsakas nenurodo, kam konkrečiai seserys nepakluso. Asosiacija įkurta pagal kanonų teisę. Vyskupai, priėmę seseris savo diocezijose, nepastebėjo jokio neklusnumo iš seserų pusės. Be to, Don Demetrio yra žinomas kaip ypatingai Vatikanui ištikimas vyskupas (skaitykite brolio Théophile liudijimą).

 

Keletas faktų:

2012 birželio mėn. maždaug 30 seserų, kurių įžadų laikotarpis jau buvo pasibaigęs arba kurioms trejus metus nebuvo leidžiama duoti įžadų, įkūrė « Šv. Jono ir Šv. Dominyko Seserų » asociaciją Ispanijoje. Asociaciją remia keletas vyskupų su Don Demetrio priešakyje, ji įkurta pagal kanonų teisę ir su Romos sutikimu (skaitykite Don Demetrio ir sesers Gabriel laišką šeimoms). Asociaciją sudaro 150 seserų, jas priima apie 10 diocezijų visame pasaulyje.

 

Kanonų teisė:

 

Kan. 653 – § 1. Naujokas laisvai gali palikti institutą, o kompetentinga valdžia gali jį atleisti.

§ 2. Noviciatui pasibaigus ir nusprendus, kad naukokas yra tinkamas, jam bus leista duoti įžadus; priešingu atveju, jis bus atleistas. Jei jo tinkamumu yra abejojama, generalinis vyresnysis galės pratęsti bandomąjį laikotarpį ne ilgiau nei 6 menesiams.   

 

Kan. 657 – § 1. Įžadų laikotarpiui pasibaigus, vienuoliui, jei jis laikomas tinkamu ir jam prašant, bus leista atnaujinti laikinuosius arba duoti amžinuosius įžadus; priešingu atveju, vienuolis paliks institutą.

 

Kan. 595 – § 1. Diocezijos, kurioje yre pagrindiniai namai, Vyskupas aprobuoja konstitucijas bei

patvirtina joje teisėtai padaromus pakeitimus, išskyrus tai, į ką jau būtų įsikišęs Apaštalų So­stas, bei

sprendžia visą institutą liečiančius svar­besnius klausimus, kai šie viršija vidaus valdžios kompetenciją,

tačiau pasi­tardamas su kitais diecezi­niais Vyskupais, jei institutas yra išsiplėtęs keliose diecezijose.

 

Kan. 579 – Dieceziniai vyskupai, kiekvienas savo teritorijoje, gali formaliu dekretu steigti pašvęstojo gyvenimo institutus, prieš tai pasitarę su Apaštalų Sostu.

 

6. Ar Tėvas Marie Dominique Philippe norėjo, kad seserų ir brolių bendruomenės būtų nepriklausomos?

Buvo įkurtos trys nepriklausomos ir autonomiškai valdomos bendruomenės. Niekada nebuvo manoma, kad brolių generalinis prioras galėtų būti seserų vyresnysis. Dar tėvui Philippe gyvam esant, buvo įkurti trys institutai skirtingose diocezijose (Lione – kontempliatyviosios seserys, Autun diocezijoje – broliai bei apaštališkosios seserys) ir priklausantys nuo skirtingų vyskupų. Tai reiškia, kad kiekvienas institutas buvo valdomas visiškai autonomiškai. Tėvo Philippe palikimas yra tęsiamas skirtingais būdais, bet tai neprieštarauja šeimos dvasiai.

7. Ar kanoninė apeliacija yra neklusnumo aktas?

Kan. 1417 – § 1: Romos Popiežiaus primato galia kiekvienas tikintysis turi teisę pavesti savo bylą, tiek

ginčo, tiek baudžiamąją, Šventojo Sosto teismui bet kuriame teismo laipsnyje ir bet kurioje ginčo

stadijoje arba ją ten pradėti.

Kadangi seserys priklauso tikintiesiems, jos laisvai gali pateikti apeliaciją Šventajam Sostui.

 

8. Ar tėvai ir draugai turi teisę ginti seseris ?

 

Kan. 212 – § 1 : Tikintieji, suvokdami savo atsakomybę, įpareigojami su krikščionišku paklusnumu

laikytis to, ką šventieji Ganytojai, kiek jie atstovauja Kristų, skelbia, kaip tikėjimo mokytojai, ar

patvarko, kaip Bažnyčios vadovai.

 

§ 2. Tikintieji turi teisę pareikšti Bažnyčios Ganytojams savo poreikius, ypač dvasinius,

bei savo norus.

 

§ 3. Atitinkamai savo išsilavinimui, kompetencijai bei turimai padėčiai, jie turi teisę, o kartais ir pareigą,

pareikšti šventiesiems Ganytojams savo min­tis apie tai, kas liečia Bažnyčios gerovę, ir, laikydamiesi

tikėjimo bei pa­pročių grynumo bei pagarbos Ganytojams, o taip pat atsižvelgdami į ben­druomenės gėrį

bei asmens kilnumą, tai paskelbti kitiems tikintiesiems.

 

Šis kanonų teisės skyrius, pabrėždamas pareigą paklusti ganytojams ir pastarųjų prievolę mokyti bei valdyti, ragina tikinčiuosius atkreipti dėmesį, ar tai, ko iš jų reikalauja ganytojai, yra legalu ; taigi paklusti bendradarbiavimo dvasioje, rodyti iniciatyvą, reikšti nuomonę. Toks klusnumas neatima teisės viešai išreikšti asmeninį požiūrį, ypač kai tikėjimo tiesai bei papročiams nėra prieštaraujama.

9. Ką reiškia « yra rimtų problemų »?

2009 metais seserys parengė maždaug šimto puslapių dokumentą, kuriame atsakė į visus klausimus apie bendruomenės gyvenimą bei charizmą, kuriuos 2008 metais joms uždavė kardinolas Barbarin.  Dar vienas dolumentas, patikslinantis charizmą, buvo parengtas po Asamblėjos Lurde. Į pastarąjį dokumentą niekas neatsakė, nebuvo jokios kalbos apie esamas problemas, nė vieno skundo iš vyskupų, kurių diocezijose bendruomenė įsteigė priorijas, pusės.

Bažnyčios istorijoje matome, kad jos nariai nėra tobuli, todėl pavydas, šmeižtas, nesusipratimai yra gyvenimo dalis. Kiekvienas stengiamės, nors ne visada pavyksta … Tačiau kiekvienas iš mūsų turėsime atsakyti už savo poelgius. Mes siekiame, kad būtų gerbiama kanonų, civilinė bei asmens teisės.

 

10. Ar seserys turi sveikatos draudimą?

 

Iki įsako, Prancūzijoje esančios seserys turėjo CAVIMAC draudimą, kuris galiojo dar keletą mėnesių ir kurio galiojimas jau baigiasi.

Seserys buvusios kitose šalyse turėjo EMI draudimą, kurio sąlygos kitokios, ir po įsako draudimas nustojo galiojęs.   

Šiuo metu seserys arba yra apdraustos privačių draudimo bendrovių (150€ per mėnesį vienam asmeniui), arba neturi jokio draudimo.

Jei turite pasiūlymų, susisiekite su mumis, ir mes perduosime jūsų žinutę Asociacijos Viltis ir Dialogas nariams. 

Publicités