Chronologija

Keletas svarbių datų bei keletas faktų, kurie padės geriau suprasti DUK skiltį.

Šv. Jono kontempliatyviųjų seserų bendruomenę 1982 metais įkūrė tėvas Marie-Dominique Philippe, OP. Bendruomenė taip pat turi  antrąįą įkūrėją, seserį Alix Parmentier (Konstitucijų, patvirtintų 2004 metų birželio 2 d. Kardinolo Philippe Barbarin, str.173 §4), kuri iki 2009 metų buvo Generalinė priorė. 1994 metų kovo 25 d. Institutui buvo suteiktos diocezinės teisės Liono diocezijoje, Prancūzijoje. 2009 metų birželio mėnesį bendruomenė turėjo priorijas 28 diocezijose visame pasaulyje (380 narių, iš kurių 130 amžinųjų įžadų seserų).

 

2006 rugpjūčio 26 d.: Įkūrėjo gimimas Dangui.

Šv. Jono šeimos viduje atsiranda nesutarimų kai kuriais charizmos klausimais bei dėl kontempliatyviųjų seserų, kurios sparčiai auga, vietos Šv. Jono bendruomenės šeimoje.

Generinis brolių bendruomenės prioras norėtų, kad Šv. Jono šeima, iki šiol sudaryta iš trijų savarankiškų šakų, taptų viena juridine organizacija, kurios moderatoriumi būtų būtent jis. Kontempliatyviosios seserys nepritaria šiam projektui, kadangi bendruomenės Įkūrėjas visada pasisakė už nepriklausomą kiekvienos šakos valdymą. Kardinolas Barbarin (Kongregacijos ordinaras) projektą vertina palankiai. Jį palaiko keletas (mažiau nei 20) seserų, kurios norėtų sugrįžti prie « labiau tradicinės » charizmos.

2009 birželio 6 d.: Kardinolas Barbarin paleidžia legaliai išrinktą valdybą, kuri atstovauja bendruomenę civilines teisės aspektu. 2009 birželio 19 dienos dekretu, nenurodant jokių motyvų, viena iš seserų, priklausanti minėtai mažumai, paskiriama Generaline Kongregacijos priore.  Šis paskyrimas yra šešeriems metams, taigi amžinosios profesės netenka balso teisės ir negalės išrinkti Generalinės priorės bei jos patarėjų iki 2015 metų. Be pagarbos kanonų teisei, nepasitaręs su kitais vyskupais, be jokio bendradarbiavimo su seserimis, Kardinolas prašo viską priimti  « tikėjime ».

Sesuo Alix nedelsdama palieka Generalinės priorės pareigas, (jau prieš dvejus metus iki šių įvykių ji buvo išreiškusi Kardinolui savo norą pasitraukti), tačiau sąžinės šviesoje nesutinka viešai pritarti naujos generalinės priorės paskyrimui. Tai bus palaikyta neklusnumu.

2009 rugpjūčio 20 d : Novicijoms, kurioms ši situacija yra ypatingai didelis išbandymas, Sesuo Alix pasiūlo grįžti į vasaros dykumos vietas.

 

2009 rugsėjo 24 d: naujas Kardinolo Barbarin dekretas pakeičia pirmąjį, birželio mėnesio, dekretą, kadangi pastarajame buvo formos klaidų. Šį kartą dekrete nurodyti jo motyvai.

2009 spalio 8 d.: Seserys, iš kurių 90% lieka ištikimos Seseriai Alix, Romoje pateikia apeliaciją, kurioje nurodo, kad visi dekreto motyvai yra ginčytini.

2009 lapkričio 10 d.: Atsakydami į apeliaciją, Kardinolas Rodé (Vienuolinio gyvenimo prefektas), Kardinolas Barbarin ir Kardinolas Bertone atšaukia iš pareigų Generaline priore paskirtą seserį, ir paskiria Vyskupą Bonfils kongregacijos Popiežiškuoju Komisaru.

Lapkričio pabaiga : įkūrėja bei trys iš jos buvusių patarėjų išsiunčiamos į tremtį (į Benediktinių vienuolyną  Barroux, po to Vizitiečių vienuolyną Voiron, į Maylïs Abatiją bei Bedgemal vienuolyną Izraelyje).

2009 metų pabaiga : Mgr Bonfils valdo bendruomenę kartu su patarėjais, nepriklausančiais Kongregacijai,  tarp kurių ir dvi emeritės abatės benediktinės, kurias jau nuo 2008 metų Kardinolas Barbarin primetė kaip « valdybos asistentes ». Vyskupas tariasi tik su mažumai atstovaujančiomis seserimis.

2009 gruodžio 27 d.: Mgr Raùl Vera Lopez, Saltillo Meksikoje vyskupas, sutinka priimti savo diocezijoje 4 seseris ir visas, kurios to norės.

2010 sausio mėn: kai kurioms seserims leidžiama savo noru palikti Institutą. Jos išvyksta į Meksiką, kur Saltillo vyskupas Mgr Raùl Vera Lopez joms pažada savo paramą. Jomis bematant paseka daugiau nei 100 seserų. (galite paskaityti Mgr Raùl laišką).

2010 vasario 28 d : Kardinolas Rodé, nerimaudamas dėl Instituto susiskaldymo, atšaukia iš tremties  4 seseris ir pažada surengti amžinųjų profesių Asamblėją, savo ruožtu reikalaudamas, kad visos seseris sugrįžtų į Kongregaciją. Seserys paklūsta.

2010 lapkričio mėn: Vaisingas darbas charizmos klausimais Asamblėjoje Lurde. Mgr Bonfils pasiūlo, kad bendruomenė būtų valdoma abiems pusėms atstavaujančių seserų. Kardinolas Bertone neatsižvelgs į Asamblėjos išvadas ir paskirs naują Popiežiškąjį Komisarą, Mgr Brincard.

 

2011 kovo mėn : Mgr Brincard pasirenka savo asistente seserį,  Kardinolo Barbarin paskirtą Generaline priore, neatsižvelgdamas nei į savo pirmtako nuomonę, nei į Asamblėjos balsavimo rezultatus.

2012 vasario mėn: Seserys pateikia Apeliaciją Vienuolinio gyvenimo Kongregacijai kadangi Mgr Brincard sprendimai prieštarauja konstitucijoms. Vyskupo asmeninis požiūris į daugelį seserų yra įžeidžiantis.

Atsakant į Apeliaciją  Mgr Brincard paskiriamas Popiežinkuoju Delegatu. Jo galios išauga iki galimybės keisti Konstitucijas. Šiuo laikotarpiu daug seserų, tarp jų ir svarbiausios mažumai atstovaujančios ir prieš įkūrėją pasisakančios seserys, palieka bendruomenę.

2012 birželio mėn : Maždaug 30 seserų, kurių įžadų laikotarpis jau buvo pasibaigęs arba kurioms trejus metus nebuvo leidžiama duoti įžadų, įkūrė « Šv. Jono ir Šv. Dominyko Seserų » asociaciją Ispanijoje. Asociaciją remia keletas vyskupų su Don Demetrio priešakyje, ji įkurta pagal kanonų teisę ir su Romos sutikimu (skaitykite Don Demetrio ir sesers Gabriel laišką šeimoms). Asociaciją sudaro 150 seserų, jas priima apie 10 diocezijų visame pasaulyje.

2012 liepos mėn. : Naujasis Vienuolinio gyvenimo Prefektas, Kardinolas Braz, padėkoja Don Demetrio už naujojo Instituto globą. Don Demetrio sutinka priimti visas norinčias Šv. Jono seseris.

2012 spalio mėn.: Įsikiša Valstybės secretariatas, reikalaudamas, kad Don Demetrio išformuotų naująjį Institutą vardan Šv. Jono šeimos vienybės. Don Demetrio pateikia apeliaciją Šventajam Tėvui.

2013 sausio 10 d: Kardinolo Bertone įsąkymu Institutas išformuojamas dėl neklusnumo (skaitykite įsąkymą). 150 Šv. Jono ir Šv. Dominyko seserų paverčiamos pasaulietėmis.

2013 sausio pabaiga : 80 Šv. Jono seserų, daugiausiai amžinosios profesės, prašo leidimo palikti Institutą.

2013 vasario 2 d. : seserų tėvai ir draugai, manantys, kad ši situacija deformuoja Bažnyčios veidą,  įkuria Vilties ir Dialogo Asociaciją

Publicités